Business Starter

Business starter je mini inkubacijski program realizovan od aprila do augusta 2016. godine i bio je fokusiran na razvoj načina razmišljanja, razmatranja preduzetništva kao karijerne opcije, povezivanje unutar ekosistema i neformalno – međuetnička saradnju.

11 promovisanih kompanija 12 učesnika 3 preduzetnička kluba 5 mjeseci

Obuhvatio je sedmicu treninga za 12 početnika u preduzetništvu ali i savjetovanje za one koji žele pokrenuti biznis, kao i tri grupe/kluba učesnika/ca koji su radili na različitim idejama.
Trening sedmice je obuhvatila program razvoja vještina i znanja o temama kao što su funkcioniranje i struktura preduzetničkog ekosistema u BiH, pravni i finansijski aspekti poslovanja, razvoj poslovnog modela, komunikacijske i pregovaračke vještine, vještine vođenja i upravljanja vremenom itd.


Tokom Trening sedmice, učesnici su bili podijeljeni u 3 grupe od kojih je svaka predstavljala jedan “Klub Aspirirajućih Preduzetnika” i tokom Mjeseca Akcije imali su zadatak da izvedu aktivnosti manjeg obima usmjerene na primjenu stečenog znanja iz Trening sedmice, promociju preduzetničke kulture među vršnjacima, socijalno-ekonomsku aktivnost, uključivanje mladih u procese donošenja odluka vezane za njihove socijalno-ekonomske interese, predstavljanje ideja itd.


Klub nazvan “Poslovni RUKOtvorac/Business CRAFTer” sproveo je svoju aktivnost u Banja Luci. Članovi ovog kluba organizovali su preduzetničku konferenciju sa predavačima na temu marketinga i pravnih aspekata poslovanja, kao i panel sa uspješnim mladim preduzetnicima čiji se poslovi oslanjaju na tradicionalne zanate. Cilj ove aktivnosti bio je podijeliti korisne informacije o tome kako pretvoriti tradicionalne zanate u funkcionalne poslove koji zadovoljavaju zahtjeve tržišta, te prezentirati pozitivne primjere takvih poslova oko 70 studenata i drugih mladih ljudi.


Klub nazvan “Poslovni POMAGAČ/Business HELPer” sproveo je svoje aktivnosti online. Grupa je realizovala tri aktivnosti fokusirane na promociju preduzetništva kao opcije za karijeru i pružanje korisnih informacija mladima zainteresovanim za pokretanje vlastitog posla. Grupa je prvo sprovela istraživanje preduzetničke kulture među mladima putem online ankete (na uzorku od oko 150 ljudi, uglavnom iz 4 općine iz kojih dolaze članovi grupe). Na osnovu rezultata ankete, grupa je kreirala 4 informativna paketa (po jedan za svaku općinu) o koracima potrebnim za osnivanje kompanije. Osim toga, grupa je na svojoj Facebook stranici pokrenula viralni konkurs pod nazivom “Mladi traže lokalne uzore u preduzetništvu”, kroz koji su promovisani 9 nominovanih preduzetnika iz različitih lokalnih zajednica.


Klub nazvan “Poslovni PROMOTER” realizovao je svoju aktivnost u Sarajevu. Grupa je organizovala preduzetnički panel sa četiri uspješna preduzetnika koji su promovisali preduzetništvo kao pozitivan izbor karijere među mladima u Sarajevu. Panel je okupio oko 30 studenata.


Program je završen javnom promocijom projekata s ciljem motivacije drugih mladih ljudi da preduzmu inicijativu i doprinesu socijalno-ekonomskoj transformaciji bh. društva.


Nakon uspješnog finalnog događaja i primljenih povratnih informacija, organizatori su pokrenuli produkciju promotivnog videa u kojoj su predstavili 11 kompanija koje vodi mladi preduzetnici kako bi istakli i promovisali pozitivne priče o preduzetništvu.